Chinese Seal Artists A-Z

Zhongguo Yinpu 中國印譜

An alphabetic list of notable Chinese seal artists. In pinyin with cross references from the Wade-Giles transliteration where available. There seems to be a lot of uncertainty about dates from different sources so, for consistency, dates used are from Sun Weizu, “The History and Art of Chinese Seals” where available. Characters are in a mix of traditional and simplified depending on the source. Contact the Seal Society for any corrections or additions.

Click on a name to see more information about that artist and reproductions of their seals.

Ba Shugu (1767-1800) 巴树谷

Ba Shuxuan (?-1812) 巴树烜

Ba Weizu (1744-1793) 巴慰祖 Xi/Hui School

[Badashanren (1626-1705) 八大山人]

Bai Jiao 白蕉 Hai School

Bancang see: Wu Changshuo

Bao Shichen (1775-1855) 包世臣

Bei’an see: Zhao Zhiqian

Bi Xinghai (1740-1801) 畢星海

Bichan see: Wu Changshuo

Ceng Shaojie (1910-1988) 曾紹杰

Chai Ziying (1912-1989) 柴子英

Chang Da-chien see: Zhang Daqian

Chang Hsiang-ning see: Zhang Xiangning

Chang Qing see: He Zhen

Chang Tsu-i see: Zhang Zuyi

Chang-hao see: Zhang Hao

Changshi see: Wu Changshuo

Chao Chih-ch’en see: Zhao Zhichen

Chao Chih-ch’ien see: Zhao Zhiqian

Chao Ho-ch’in see: Zhao Hequin

Chao Meng-fu see: Zhao Mengfu

Chao Mu see: Zhao Mu

Chao Shih-kang see: Zhao Shuru

Chen Banding (1876-1970) 陈半丁

Ch’en Ch’iu-t’ang see:

Ch’en Chu-lai see: Chen Julai

Chen Hengke (1876-1923) 陳衡恪

Chen Heng-shou see: Chen Hongshou

Chen Hongshou (1768-1822) 陳鴻壽 Xiling/Zhejiang Schoool

Ch’en Hung-shou see: Chen Hongshou

[Chen Jieqi (1813-1884) 陳介祺]

Chen Julai (1905-1984) 陳巨来

Chen Keshu (1741-1809) 陳克恕

Chen Keyi (Ming Dynasty), Sanqiao/Wumen School (student of Wen Peng)

Chen Lei (?-1869) 陣雷

Chen Lian (1730-1775) 陳鍊

Ch’en Man-sheng see:

Chen Mingwu (1944- )

Chen Shīzēng (1915-1923) 陳師曾

Chen Tsu-wang see: Chen Zuwang

Chen Wanyan (late 16th-early 17th century?) 陳萬言

Chen Wei (?-1768) 陳渭

Chen Yaodian (early-mid 17th century?) 陳瑤典

Ch’en Yu-chung see: Chen Yuzhong

Chen Yuzhong (1763-1806) 陳豫鍾 Xileng/Zhejiang School

Chen Zili 陳子? Hai School

Chen Zuwang (?-1856) 陳祖望

Cheng Hsieh see: Zheng Xie

Cheng Pu (?-1626) 程樸 Hui School

Ch’eng Sui see: Cheng Suineng

Cheng Suineng (1605-1691) 程邃? Xi/Hui School [She School]

Cheng Tinglu (1796-1859) 程庭鷺

Ch’eng T’ing-lu see: Cheng Tinglu

Cheng Yuan (?-1617 or 1626) 程原 [or 程远] Hui School (student of He Zhen)

Cheng Yuan (1605-1691) 程邃

Ch’i Pai-shih see: Qi Baishi

Chian-Jen see: Jiang Ren

Chiang Chao-shen see: Jiang Zhaoshen

Chiang Jen see: Jiang Ren

Chiang Tsun see: Jiang Zun

Ch’iao Ling see: Zhao Lin

Ch’ien Sung see: Qian Song

Chin Nung see: Jin Nong

Ching-shen see: Ding Jing

Chou Kai [Qiu Kai?] (early-mid 17th century?) 仇塏

Chu Hsiu-neng (Qing Dynasty) see:

Chu-ch’en see: He Zhen

Chun Ding see: Ding Jing

Chung Ch’uan see: Zhong Quan

Chung I-ching see: Zhong Yijing

Chung Kang-chung see: Zhong Gangzhong

Chunzhang see: Xi Gang

Cixian see: Zhao Zhichen

Da Yi see: Huang Yi

Dai Benxiao (1621-1693) 戴本孝

Dalong see: Wu Changshuo

Deng Chuanmi (1795-1870) 鄧传密

Deng Erya (1884-1954) 鄧爾雅

Deng Sanmu (1898-1963) 鄧散木

Deng Shiru (1743-1805) 鄧石如

Ding Erzhong (1868-1935) 丁二仲

Ding-Jen see: Ding Ren

Ding Jifu (1903-1989) 丁吉甫

Ding Jing (1695-1765) 丁敬 Xileng/Zhejiang School

Ding Liangmao (?-1688) 丁良卯

Ding Ren (1879-1949)丁仁

Ding Yuangong (early-mid 17th cent.) 丁元公

Dong Hanyu (early-mid 17th century?) 董漢禹

[Dong Qichang (1555-1636) 董其昌]

Dong Xun (1740-1812) 董洵

Dong Yang see: Wang Guan

Dun Lifu (1908-1988) 顿立夫

Er Xuan see: Su Xuan

Fang Chieh-k’an see: Fang Jiekan

Fang Jiekan (1901-1987) 方介堪 At one time Vice-President of Xiling Seal Society.

Fang Quji (1922-2001) 方去疾

Feng K’ang-hou see: Feng Kanghou

Feng Kanghou (1901-1983) 馮康侯

Foulu see: Wu Changshuo

Fouweng see: Wu Changshuo

[Gan Chang (Ming Dynasty, c1569) 甘暘] see next entry

Gan Yang (?-1605) 甘暘

Gao Fenghan (1683-1749) 高鳳翰

Gao Kai (1769-1839) 高塏

Gao Luoyuan 高絡園 Hai School

Gao Shifu (1886-1976) 高时敷

Gao Shixian (1878-1952) 高时显

Gao Shu see: Wang Guan

Gao Tianxin (1915-?) 高甜心

Gao Xiang (1688-1753) 高翔

Ge Qian (?-1661) 葛潛

Gu Ling (1609-1685) 顧苓

Gu Qingyao (1901-1978) 顧青瑶

Gu Ting (late Ming to early Qing/early to mid 17th cent.) 顧听

Guhuanzi see: Deng Shiru

Gui Changshi (1573-1644) 歸昌世 Sanqiao/Wumen School (student of Wen Peng)

Gui Fu (1736-1805) 桂馥

Guni see: Zhao Shi

Guo Lin (1767-1831) 郭麐

Guo Youdao 郭有道

Han Deng’an (1905-1976) 韩登安

Han Tianheng 韩天衡 (1940- )

Han Yuesu (late Ming) 韩约素 (concubine of Liang Zhi) Hui School

Hanliao see: Zhao Zhiqian

He Kongcai 賀孔才

He Kunyu (1828-1895) 何昆玉

He Peixin (1903-1952) 贺培新

He Tong (?-1628) 何通

He Zhen (1530-1606) 何震 Hui School/Xueyu School

Hetian see: Lin Gao

Hezhusheng see: Xi Gang

Ho Chen see: He Zhen

Ho K’un-yu see: He Kunyu

Ho-tong see: He Tong

Ho-zhen see: He Zhen

Hsi Kang see: Xi Gang

Hsi San-keng see: Xu Sangeng

Hsiang Yuan-pien see: Xiang Yuanbian

Hsi-t’ang see: Ba Weizu

Hsu San-keng see: Xu Sangeng

Hsueh-yu see: He Zhen

Hu Chuanxiang (1881-1924) 胡传湘

Hu Hanti (c1816) 唐翰題

Hu Jue (1840-1910) 胡钁

Hu Lungwang (1952- ) Lives in Wuxi. Known for Buddhist scenes.

Hu Tang (1759-1826) 胡唐 Xi School

Hu T’ang see: Hu Tang

Hu Yuecong see: Hu Zhengyan

Hu Zhen (1817-1862)

Hu Zhengyan (1584-1674) 胡正言 Hui School

Hua Bang [Beng?] (early-mid 17th century?) 花榜

Huang Baoyue (1880-1968) 黃葆戉

Huang Binhong (1865-1955) 黃賓虹

Huang I see: Huang Yi

Huang Jingren (1749-1783) 黃景仁

Huang Lu (?-1756) 黃呂

Huang Mufu see: Huang Shiling

Huang Mupu see: Huang Shiling

Huang Shaomu (1879-1953) 黃少牧

Huang Shih Ling see: Huang Shiling

Huang Shiling (1849-1908) 黃士陵 Deng School

Huang Wenhan (late 19th c.) 黃文瀚

Huang Xuepi (18th century?) 黃學圮

Huang Yi (1744-1802) 黃易 Xileng/Zhejiang School

Huangxiang 皇象

Hu-Chueh see: Hu Jue

Huishu see: Zhao Zhiqian

I Ta-han see:

Ji Cheng see: Zhu Jian

Ji Luo see: Jiang Ren

Jian Jinglun (1888-1950) 简经纶

Jiang Haochen (late 16th-early 17th century?) 江皜臣

Jiang Ren (1743-1795) 蔣仁 Xileng/Zhejiang School

Jiang Zhaoshen (1925-1996) 江兆申

Jiang Zun (1812-1908) 江尊

Jie Ping see: Jiang Ren

Jin Guangxian (1543-1618) 金光先 Hui School

Jin Nong (1687-1760) 金?

Jin Sujuan (mid Qing) 金素娟

Jin Tiezhi (1893-1973) 金铁芝

Jin Yumin (1906-1982) 金禹民

Jing Hengyi (1877-1938) 经亨颐

Jing Sheng see: Ding Jing

Jinglei see: Xu Sangeng

Ju Luhou (1734-1786) 鞠履厚 Yunjian School

Ju Zhongrong [Qu Zhongrong?] (1769-1842) 瞿中溶

Juanshou see: Huang Shiling

Juantang see: Ba Weizu

Jueling see: Hu Jue

Jun see: Wu Changshuo

Junqing see: Wu Changshuo

Junyi see: Chen Yuzhong

Kao Feng-han see: Gao Fenghan

Kao Hsiang see: Gao Xiang

Ke Ting see: Zhang Hongmu

Kin Guang-xian see: Jin Guangxian

Kong Qianqiu (1736-1795) 孔千秋

Kou-tao-jen see: Cheng Suineng

Kuei Ch’ang-shih see: Gui Changshi

K’ung Ch’ien-ch’iu see: Kong Qianqiu

Kutie see: Wu Changshuo

Lai Chusheng (1904-1975) 来楚生 Known for his pictorial seals.

Lang Gong see: Su Xuan

Lao Tu-wen

Laojue see: Hu Jue

Lee Liu-fen see: Li Liufang

Lee Yin-sang see: Li Yinsang

Li Jian (1882-1956) 李健

Li Lengjun see: Zhao Zhiqian

Li Liufang (1575-1629) 李流芳 Sanqiao/Wumen School

Li Shutong (1880-1942) 李叔同

Li Ying-sang see: Li Yinsang

Li Yinsang (1882-1945) 李尹桑

Li Zetai (1898-1978) 黎泽泰

Li Zhen (1877-1929) 李祯

[Li Zuoxian (d.1876) 李佐賢]

Lianfang see: Ba Weizu

Liang Danian (?-1628) 梁大年 (younger brother of Liang Zhi) Hui School

Liang Lin Gao (1657-1712) 林皋

Liang Zhi (?-1644) 梁袠 Hui School

Lin Gao (1657-1712) 林皋

Lin Kao see: Lin Gao

Lin Zhu (1745-1805) 林霔

Liu Boqin (1912-1984) 刘博琴

Liu Heng (1959- )

Liu Huanzhang (1930- ) Central Art Academy, Beijing

Liu Hui [Lu Hui?] (late 16th-early 17th century?) ?惠

Liu Shudu (1899-1985) 刘淑度

Lou Cun (1881-1950) 楼村

Lu Hui [Liu Hui?] (late 16th-early 17th century?) ?惠

Lung-hung-shan-jen see: Ding Jing

Luo Fuyi (1905-1981) 罗福颐

Luo Nandou (1553-1606) 罗南斗

Luo Shuzi (1919-1968) 罗叔子

Luo Zhenyu (1866-1940) 罗振玉

Luokan see: Xi Gang

Ma Gongyu (1893-1969) 马公愚

Ma Guoquan (1931-2002) 马国权

Ma Heng (1881-1955) 马衡

Mansheng see: Cheng Hongshou

Mao Jin (1598-1659) 毛晉

Meng Zhaohong (1884-1947) 孟昭鸿

Mengqian Waishi see: Xi Gang

Mu-ch’ien see: Cheng Suineng

Mu Gong see: Xu Rong

Mu Qian see: Cheng Suineng

Mufu see: Huang Shiling

Mupu see: Huang Shiling

[Na Zhiliang x志良]

Naiqing see: Qian Song

Nan Lu see: Ge Qian

Nidaoren 泥道人 see: Zhao Shi

Ning Fucheng (1897-1966) 宁斧成

Pa Wei-tsu see: Ba Weizu

Pan Tianshou (1897-1971) 潘天壽

Pan Xifeng (1736-1795) 潘西鳳

Pan Xuegu (1893-1981) 潘学固

Pohe see: Wu Changshuo

Qi Baishi (1864-1957) 齊白石

Qi Yanming (1907-1978) 齊燕铭

Qian Dian (1741-1806) 錢坫

Qian Dong (1778-1815) 錢侗

Qian Juntao (1907-1998) 錢君匋

Qian Shanyang (1765-1807) 錢善揚

Qian Shi (1847-?) 錢式

Qian Shoutie (1897-1967) 錢瘦铁

Qian Song (1807-1860) 錢松 Xiling/Zhejiang School

Qiao Cengqu (1892-1948) 乔曾劬

Qiao Dazhuang (1892-1948) 喬大壯

Qiao Lin (?-1784) 喬林

Qin Esheng (1900-1990) 秦咢生

Qiu An see: Huang Yi

Qiu Kai [Chou Kai?] (early-mid 17th century?) 仇塏

Qiuping see: Ding Liangmao

Qiushi see: Ding Liangmao

Qiutang see: Chen Yuzhong

Qu Yuanyu (Ming Dynasty), Sanqiao/Wumen School (student of Wen Peng)

Qu Zhongrong [Ju Zhongrong?] (1769-1842) 瞿中溶

Rangzhi see: Wu Xizhai

Ren Xiong (1823-1857) 任熊

Ren Yi (1840-1896) 任頤

Ren Yu (1853-1901) 任預

Rong Geng (1894-1983) 容庚

San Qiao see: Wen Peng

Sha Menghai (1900-1992) 沙孟海

Shan Tang see: Jiang Ren

Shan Xiaotian (1921-1988) 单晓天

Shen Chou see: Shen Zhou

Shen Feng (fl.1650)[1685-1755] 沈鳳

Shen Shihe (Ming Dynasty) 沈世和

Shen Ye (late Ming) 沈野

Shen Zhou (1427-1509) 沈周

Shi Fu see: Xu Rong

Shi Kai (1951- )

Shi Wenruo see: Sha Menghai

Sheng Chen see: Xu Dongyan

Shou Cheng see: Wen Peng

Shou Xi (1885-1950) 寿玺

Shugai see: Qian Song

Si Shui see: Su Xuan

Song Jue (1576-1632)] 宋玨

Song Junfang (1900-1983) 宋君方

Songru see: Qian Song

Su Hsuan see: Su Xuan

Su Xuan (1553-1626) 蘇宣

Sun Guoting 孫過庭

Sun Jin (1883-1942) 孫锦

Sun Xingyan (1753-1818) 孫星衍

Sung-jue see: Song Jue

T’ai Ching-nung see: Tai Jingnong

Tai Jingnong (1902-1990) 臺靜農

Tan Yuese (1891-1976) 谈月色

Tang An (1887-1967) 汤安

Tang Chu (1904-1966) 唐俶

Tang Hanti (1816-?) 唐翰题

Tang Yuanye (1886-1969) 唐源邺

Tang Zuishi (1886-1969) 唐醉石

Tao Bi (early-mid 17th century?) 陶碧

Tao Shoubo (1902-1997) 陶寿伯

Tao Yuanming see: Tao Qian

Teng Erh-ya see: Deng Erya

Teng San-mu see: Deng Sanmu

Teng Shih-ju see: Deng Shiru

Tian Shuda (1908-1981) 田叔达

Tielu see: Qian Song

Tiesheng see: Xi Gang

Ting Ching see: Ding Jing

Ting Erh-chung see: Ding Erzhong

Tong Changling (early-mid 17th century?) 童昌?

Tong Danian (1873-1954) 童大年

Tong Xuehong (1909-1966) 童雪鸿

Tseng Shao-chieh see: Ceng Shaojie

Tu [?] (1781-1828)

Tun Li-fu see: Dun Lifu

Tung Ch’i-ch’ang see: Dong Qichang

Wanbo see: Deng Shiru

Wang Beiyue (1926-) 王北岳

Wang Chuang-wei see: Wang Zhuangwei

Wang Datie (1900-1965) 汪大铁

Wang Daxin (1869-1924) 王大炘

Wang Erdu (1837-1919) 王爾度

Wang Fengyuan (Ming Dynasty) 王逢元

Wang Fu-an see: Wang Fu’an

Wang Fu’an (1880-1960) 王福盦

Wang Geyi (1897-1988) 王个簃

Wang Guan (1575-1631) 汪关

Wang Hong (late Ming-early Qing/17th century) 汪泓

Wang Ko-i see: Wang Geyi

Wang-kuan see: Wang Guan

Wang Luonian (1870-1925) 汪洛年

Wang Mian (1287-1359) 王冕

Wang Mien see: Wang Mian

Wang Qishu (1728-1799) 汪啟淑

Wang Rui-chang see: Wang Ruizhang

Wang Ruizhang (1666-1763) 王睿章 Yunjian School

Wang Shengzhen (c1751)

Wang Shihong (contemporary) 王士宏

Wang Shijing (1833-1918) 王石经

Wang Shishen (1686-1762) 汪士慎

Wang Shu (1668-1793) 王?

Wang Song (early-mid 17th century?) 王松

Wang Ti (1880-1960) 王禔

Wang Wangsun (1906-2005) 王王孫

Wang Wulin (late Ming) 王梧林

Wang Xie (early-mid 17th century?) 王諧

Wang Yingshou (1788-1841) 王應綬

Wang Yong

Wang Yu-ju see: Wang Yuru

Wang Yun (18th-19th century?) 王雲

Wang Yuru (1708-1748) 王玉如 Yunjian School

Wang Zhaolong (1722-1780) 汪肇漋

Wang Zhensheng (1799-1865) 王振声

Wang Zhijian (1576-1633) 王志坚

Wang Zhuangwei (1909-1998) 王壯為 Yishan, Wu Schools

Wan-po see: Deng Shiru

Wei Changqing (1900-1977) 魏长青

Wei Zhili (1947- )

Wei Zhi (1552-1629?) 魏植

Wen Ding (1766-1852) 文鼎

Wen Jia (1501-1583) 文?

Wen Peng (1497-1573) 文彭

Wen P’eng see: Wen Peng

Wen Shiying (late 16th-early 17th century?) 文士英

Wen Tingkuan (1919-1997) 温廷宽

Weng Danian (1811-1890) 翁大年

Weng Fanggang

Wu Ch’ang Shih see: Wu Changshuo

Wu Ch’ang-shuo see: Wu Changshuo

Wu Changshuo (1844-1927) 吳昌碩 Deng School

Wu Dacheng [Dacheng?] (1835-1902) 吳大澂

Wu Dichu (late Qing) 吳棣初

Wu Han (1874-1927) 吳涵

Wu Hsi-tsai see: Wu Xizai

Wu Jang-chih see: Wu Rangzhi

Wu Jin (?-1684) 吳晋

Wu Jiong (1555-1636) 吳迥 Hui School (student of He Zhen)

Wu Jun see: Wu Changshuo

Wu Kaoshu (student of He Zhen) Hui School

Wu Liangzhi (?-1589) 吳良止

Wu Ping (1920- ) 吳平

Wu Pu (1922-1966) 吳朴

Wu Qiuyan (1268-1311) 吾丘衍

Wu Rangzhi (1799-1870) 吳讓之

Wu Rui (Ming Dynasty)

[Wu Shifen (1796-1865) 吳式芬]

Wu Tzu see: Wu Zi

Wu Wanchun (early-mid 17th century?) 吳萬春

Wu Xiansheng (early-mid 17th century?) 吳先聲

Wu Xiong (1902-1967) 吳熊

Wu Xizai (1799-1870) 吳熙載

Wu Xizhai (1743-1805) Deng School

Wu Yan see: Wu Qiuyan

Wu Yin (1867-1922) 吳隐

[Wu Yun (1811-1883) 吳雲]

Wu Zhaojie (early-mid 17th century?) 吳兆杰

Wu Zhengyang (student of He Zhen) Hui School

Wu Zhenping (1907-1979) 吳振平

Wu Zhong (?-1615) 吳忠 Hui School (student of He Zhen)

Wu Zi (1813-1858) 吳咨 Deng School

Wu Zizhai (1743-1805)

Wumen see: Zhao Zhiqian

Xi Gang (1746-1803) 奚岡 Xileng/Zhejiang School

Xiang Huaishu (1718-1776) 項怀述

Xianpu see: Zhao Zhichen

Xiao Min see: Su Xuan

Xiao Song see: Huang Yi

Xiegu see: Xu Sangeng

Xigu Waishi see: Qian Song

Xingu see: Xu Sangeng

Xiu Mao (late Qing Dynasty)

Xiu Neng see: Zhu Jian

Xiuhai see: Xu Sangeng

Xu Dongyan (?-1643) 徐东彦

Xu Jian (1712-1798) 徐坚

Xu Mao (?-1823) 徐楙

Xu Rong (1635-1693) 許容

Xu Sangeng (1826-1890) 徐三庚 Deng School

Xu Wei

Xu Xinzhou (1853-1925) 徐新周

Xu Xiongzhi (1963- )

Xu [?]Yan (early-mid 17th century?) 徐?彥

Xu Zhao (1887-1957) 许昭

Xu Zhiqian (1903-1986) 徐之谦

Xu Zhonghe (Ming Dynasty), Sanqiao/Wumen School (student of Wen Peng)

Xue Yu see: He Zhen

Xuegulu see: Wu Changshuo

Yan Kun (late Qing Dynasty)

Yan Lin see: Ding Jing

Yanbiao see: Wu Xizhai

Yang Dashou [Daishou?] (18th century?) 楊大受

Yang Hsieh see: Yang Xie

Yang Ruiyun (?-1763) 楊瑞云

Yang Xie (1781-1850) 楊澥

Yang Yisun (1812-1881) 楊沂孙

Yang Yu-t’ai see: Yang Yutai

Yang Yutai (?-1813) 楊與泰

Yang Zhongzi (1885-1962) 楊仲子

[Ye Erkuan 葉爾寬]

Ye Luyuan (1907-1994) 叶潞渊

Ye Ming (1867-1948) 叶铭

Ye Weiming 叶為铭 see: Ye Ming

Ye Yingu (1912-1994) 叶?谷

Ye Yuan (?-1592) 叶原

Yi Ru (1874-1941) 易孺

Yipu see: Zhao Zhiqian

Yizhu Ciren see: Huang Wenhan

Yu Rentian (1908-1984) 余任天

Yu Tinghuai (c1716) 俞庭槐

Yuan Fang see: Gu Ting

Yuan Gong see: Ding Yuangong

Yuan Yuan

Yu-chi see: Ba Weizu

Yuji see: Ba Weizu

Zeng Shaojie (1911-1988) 曾绍杰

Zhai Shuyi (1895-1962) 翟树宜

Zhang Daqian (1899-1983) 張大千

Zhang Hao (Ming Dynasty, c1633) 張灝

Zhang Hongmu (?-1730) 張宏牧

Zhang Liu (1769-1821) 張镠

Zhang Lu’an (1901-1962) 張鲁盦

Zhang Shidong (1944- )

Zhang Shiyuan (1898-1959) 張石园

Zhang Xiangning (1911-1958) 張祥凝

Zhang Xigui (18th century?) 張錫珪

Zhang Xing (late Qing Dynasty)

Zhang Yanchang (1738-1814) 張燕昌

Zhang Yuecheng (1883-1961) 張樾丞

Zhang Zi (18th century?) 張梓

Zhang Zuyi (1849-1917) 張祖翼

Zhao Guni (1875-1933)

Zhao Heqin (1894-1971) 趙鶴琴

Zhao Huanguang (1559-1625) 趙宦光

Zhao Lin (1907-2005) 趙林

Zhao Mengfu (1254-1322) 趙孟頫

Zhao Mu (1845-1894) 趙穆

Zhao Shi (1874-1933) 趙石

Zhao Shigang see: Zhao Shuru

Zhao Shuru (1874-1945) 趙叔孺

Zhao Yi (late Qing Dynasty, c1813)

Zhao Yiguang (1559-1625) 趙宧光

Zhao Yunhe (1874-1955) 趙云壑

Zhao Zhichen (1781-1852) 趙之琛

Zhao Zhi-chien see: Zhao Zhiqian

Zhao Zhiqian (1829-1884) 趙之謙 Deng School

Zhao Zhishen Zhejiang School

Zhen Qian see: Ge Qian

Zhi Dashou (late Qing Dynasty)

Zhong Gangzhong (1885-1968) 鍾剛中

Zhong Quan (1818-1872) 鍾權

Zhong Yijing (1867-1917) 鍾以敬

Zhou Bin (active late 17th cent.) 周彬

Zhou Fen (?-1794) 周芬

Zhou Lianggong (1612-1672) 周亮工

Zhou Mahe (1942- )

Zhou Tieheng (1903-1968) 周铁衡

Zhou Zhewen (1916-2001) 周哲文

Zhu Chen see: He Zhen

[Zhu Da see: Badashanren]

Zhu Fukan (1902-1989) 朱复戡

Zhu Gezuo (early-mid 17th century?) 諸葛祚

Zhu Gui (Ming Dynasty), student of Wu Rui

Zhu Hongjin (early-mid 17th century?) 朱宏?

Zhu Jian (1570-1625) 朱簡

Zhu Lesan (1902-1984) 诸乐三

Zhu Qishi (1906-1965) 朱其石

Zhu Suizhi (1952- )

Zhu Wenzhen (early-mid 17th century?) 朱文震

Zhu Zhifu (?-1865) 朱志复

Zhu Zunyi (1891-1971) 朱尊一

Zhuge Zuo (?-1752) 诸葛?

Zi’an see: Ba Weizu

Zigong see: Chen Hongshou

Zijiu see: Zhao Zhiqian

Zou Mengchan (1905-1986) 邹梦禅

Zuo Qiuming 左丘明