Chen Hongshou 陳鴻壽 (1768-1822)

The Chinese seal artist Chen Hongshou was born in Hangzhou. He was considered one of the “Eight Scholars of Xiling.”

  • Pinyin: Chén Hóngshòu
  • Wade-Giles: Ch’en Hung-shou
  • Also known as: Mansheng; Zigong
  • Affiliation: Xiling/Zhejiang School

Seals shown are not to scale.

Leave a Reply