Chen Yuzhong 陳豫鍾 (1763-1806)

The Chinese seal artist Chen Yuzhong was born in Hangzhou, Zhejiang province. He was one of the “Eight Masters of Xiling.”

  • Pinyin: Chén Yùzhōng
  • Wade-Giles: Ch’en Yü-chung
  • Also known as: Junyi, Qiutang
  • Affiliation: Xileng/Zhejiang School

Seals shown are not to scale.

Leave a Reply