He Zhen 何震 (c1530-1606)

The Chinese seal artist He Zhen was born in Wuyuan, Jiangxi Province. A student and friend of Wen Peng, whose style he at first followed. Later he moved to Anhui where he founded the Hui school. His followers included Liang Zhi, Hu Zhengyan, Wu Zhangyang, Wu Kaoshu, Jin Guangxian, Wu Zhong, Wu Jiong, Cheng Yuan, and Cheng Pu.

  • Pinyin: Hé Zhèn
  • Wade-Giles: Ho Chen
  • Also known as: Changqing; Xueyu; Zhuchen
  • Affiliation: Hui School

Seals shown are not to scale.

Leave a Reply