Wang Qishu 汪啟淑 (1728-1799)

The Chinese seal artist Wang Qishu was born in Xi county, Anhui province but lived in Hangzhou.

  • Pinyin: Wāng Qĭshū

Seals shown are not to scale.

WangQishu2 WangQishu1

Leave a Reply