The Chinese seal artist Wu Xizhai was born in Yizheng, Jiangsu Province. He was an apprentice of Deng Shiru.

  • Pinyin: Wú Xīzhài
  • Also known as: Rangzhi; Recluse of Later Learning; Yanbiao
  • Affiliation: Deng School

Leave a Reply