Xu Rong 許容 (1635-1693)

The Chinese seal artist Xu Rong was born in Rugao, Jiangsu Province.
  • Pinyin: Xŭ Róng
  • Also known as: Mu Gong; Shi Fu
  • Affiliation: Rugao School

Leave a Reply