Xu Sangeng 徐三庚 (1826-1890)

The Chinese seal artist Xu Sangeng was born in Shangyu, Zhejiang province.

  • Pinyin: Xú Sāngēng
  • Wade-Giles: Hsu San-keng
  • Also known as: Jinglei; Mountain Man of Jinlei; “Taoist” Jinlei; Xiegu; Xingu; Xiuhai
  • Affiliation: Deng School

Seals shown are not to scale.

Leave a Reply

Close Menu