Zhao Zhiqian 趙之謙 (1829-1884)

The Chinese seal artist Zhao Zhiqian was born in Shaoxing, Zhejiang Province. A painter, calligrapher, and seal carver of the late Qing dynasty.

  • Pinyin: Zhaò Zhīqiān
  • Wade-Giles: Chao Chih Ch’ien
  • Also known as: Bei’an; Hanliao; Huishu; Lengjun; Wumen; Yipu; Zijiu
  • Affiliation: Deng School

Seals shown are not to scale.

Leave a Reply